Algemene voorwaarden myWorldLingo

Welkom op myWorldLingo. Merk op dat u, door een abonnement op myWorldLingo te kopen, u zich volledig akkoord verklaart met deze algemene verkoopsvoorwaarden ("Voorwaarden) en met ons privacybeleid. WorldLingo., het bedrijf dat eigenaar is van de website en deze ook beheert (hierna "WL"), behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder kennisgeving indien u zich akkoord verklaart met onderstaande algemene voorwaarden, aangezien deze geregeld kunnen worden gewijzigd en een bindende overeenkomst vormen tussen u en WL.

Proefperiodes

 1. Om onze klanten de kans te geven de producten en diensten van myWorldLingo uit te testen, bieden wij een proefperiode aan waarbij klanten zich registreren voor een abonnement en genieten van alle abonnementsvoordelen. Indien u zich registreert voor een proefperiode en tijdens dergelijke periode uw registratie annuleert, zullen de ingevoerde betalingsgegevens niet worden gebruikt voor facturering. Indien u niet annuleert tijdens de proefperiode, wordt het abonnementsgeld automatisch om de 30 dagen van uw creditcard gehaald.
 2. Onze abonnementsdienst is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
 3. WL blijft het maandabonnement factureren om de 30 dagen zolang u uw abonnement niet hebt opgezegd.
 4. In geval van annulatie tijdens een abonnementsperiode, wordt de annulatie meteen van kracht. Abonnementen kunnen worden geannuleerd op de volgende website: http://www.worldlingo.com/nl/mywl/login/cancel_account.html (Opmerking: u moet hiervoor inloggen.)
 5. Betaling van het abonnementsgeld geeft u recht op het volgende (uitsluitend indien rechtstreeks vanop de myWorldLingo-pagina's gebruik wordt gemaakt van een individuele login):
  1. onbeperkte vertaling van teksten
  2. onbeperkte vertaling van e-mails
  3. onbeperkte vertaling van websites
  4. samenstelling van en toegang tot uw eigen woordenboek.
  WL behoudt zich het recht voor gegevens over aanbiedingen te verwijderen of te wijzigen zonder kennisgeving en/of diensten op te schorten of een abonnement te annuleren indien onredelijk gebruik wordt gemaakt van het systeem. WL bepaalt zelf naar eigen goeddunken wat "onredelijk gebruik" betekent.
 6. WL levert redelijke inspanningen om accurate vertalingen en hieraan gerelateerde informatie te leveren, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen of dubbelzinnigheden in de vertalingen of welke andere informatie dan ook die door de website wordt geleverd. In geen geval is WL aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de website of de inhoud ervan, inclusief directe, indirecte, incidentele, consequentiële of straffende ("punitive") schade.
 7. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande worden de inhoud en de diensten van de website geleverd "ZOALS ZE ZIJN" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. Sommige rechtsbevoegdheden staan het uitsluiten van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen gelden mogelijks niet voor u.
 8. U verklaart en waarborgt aan WL dat elke tekst of ander materiaal dat u doorgeeft aan WL alsook de vertaling van deze tekst of elk ander materiaal door WL nu en in de toekomst:
  1. geen rechten van derden schenden op het gebied van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, reclamerechten of privacyrechten;
  2. geen geldende wetten, statuten, decreten of andere reglementeringen schenden;
  3. niet lasterlijk of beledigend zijn;
  4. geen enkele wet schenden, inclusief alle wetten betreffende oneerlijke concurrentie, discriminatie en misleidende reclame;
  5. geen geweld promoten of haat verkondigen, noch
  6. virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdsbommen, cancelbots of andere gelijkaardige schadelijke of andere nadelige programma's bevatten.
  Voorts gaat u ermee akkoord dat u WL en zijn Directeurs, managers, leden en werknemers alsook zijn partnerbedrijven en hun Directeurs, managers, leden en werknemers niet aansprakelijk zal houden en vergoeden voor een overtreding van uw verklaringen hieronder, inclusief schendingen van de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van eender wie of eender welke entiteit of voor andere onwettige activiteiten die voortvloeien uit de vertaling of overdracht door WL van om het even welke tekst of ander materiaal door u doorgegeven aan WL.
  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande behoudt WL zich uitdrukkelijk het recht voor te weigeren diensten te verlenen met betrekking tot eender welke tekst of ander materiaal voor welke reden dan ook.
 9. Alle disclaimers, schadeloosstellingen en uitsluitingen blijven gelden, ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor welke reden dan ook.
 10. Deze Voorwaarden vallen onder en werden opgesteld conform de wetgeving van de staat Nevada. Geschillen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbanken en gerechtshoven van Nevada.